login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIStatus komornika i zakres uprawnieńWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2024-08-21 10:00 - PIERWSZA ELEKTRONICZNA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 55500

12-07-2024
PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
09:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  12-07-2024r. s. nr 15 o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Malborku 82-200 Malbork, przy ul. Poczty Gdańskiej 19 odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 w nieruchomości lokalowej, położonej w Malborku przy ul. Sienkiewicza 34/1, dla której Sąd Rejonowy w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1M/00058020/6. W skład nieruchomości wchodzi lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 33,00 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 1,30 m2 oraz udziałem 84/10000 w prawie własności działki nr 111/12 obszaru 536 m2 oraz takim samym udziałem w częściach budynku przeznaczonych do wspólnego użytkowania. Dla nieruchomości gruntowej (wspólnej) ten sam sąd prowadzi księgę wieczystą nr GD1M/00031865/6. 

Udział w nieruchomości stanowi własność dłużnika Piotra Sikory.
Suma oszacowania wynosi 70 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    52 875,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 050,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika:
Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001   
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Malborku protokół opisu oszacowania nieruchomości. Obwieszczenie o licytacji zostało umieszczone na stronie www.swiecicki.eu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.