login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIDZIAŁALNOŚĆWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2021-05-20 10:00 - OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 1212466667

20-05-2021
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
10:00
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2021r. s. 24 o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Malborku 82-200 Malbork, przy ul. Poczty Gdańskiej 19 odbędzie się druga licytacja zabudowanej nieruchomości gruntowej o przeznaczeniu rolnym, położonej: w ms. Stawiec, 82-230 Nowy Staw, dla której Sąd Rejonowy w Malborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1M/00035270/6. W skład nieruchomości wchodzi prawo własności 14 działek łącznego obszaru 446.9398 ha, położonych blisko siebie i skomunikowanych drogami.
Nieruchomość o nr KW GD1M/00035270/6 stanowią działki:  nr 14 o powierzchni 7,57 ha; nr 133/2 o powierzchni 6,80 ha - działki o wysokiej klasie bonitacyjnej;  nr 134 o powierzchni 5,51 ha - średnia klasa bonitacyjna; nr 135 o pow. 0,19 ha - droga gospodarcza; nr 137/2 o powierzchni 0,9107 ha - przeznaczona pod drogę;  nr 138/26  o powierzchni 97,1612 ha; nr 140/1 o powierzchni 85,01 ha - poprzecinana wzdłuż i w poprzek licznymi rowami; nr 141 o powierzchni 0,6100 ha -  w kilku miejscach przecinają ją rowy; nr 142 o powierzchni 25,3600 ha - przecięta w poprzek drogą i w wielu miejscach rowami; nr 144 o powierzchni 38,54 ha, - przecięta wzdłuż przez rów, który nie ogranicza jej funkcjonalności; nr 146/13 o powierzchni 38,3786 ha; nr 146/15 o powierzchni 32,8941 ha - grunty orne RII i RIII; nr 147 o powierzchni 0,84 ha -  stanowi drogę; nr 136/25 o powierzchni 107,1652 ha zabudowana budynkami do prowadzenia produkcji rolnej tj. budynek wagi samochodowej, częściowo zawalony budynek gospodarczy, budynek biurowy, magazyn, całkowicie zdewastowane i zarośnięte roślinnością pomieszczenia gospodarcze, rampa naprawcza, przegrody betonowe, rampa o konstrukcji żelbetowej, zbiorniki stalowe 5 sztuk, zbiornik – staw wodny, budynek techniczny stacji paliw, budynek gospodarczy, budynek gospodarczy z wiatą, budynki o pow. 259m2, budynek o pow. 125m2 stodoła, magazyn, trzy  budynki na maszyny rolnicze – garaż/szopa, dwa budynki stanowiące oborę.
Suma oszacowania wynosi 18 187 000,00zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    12 124 666,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 818 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika:
Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19 akta postępowania egzekucyjnego. Obwieszczenie o licytacji zostało umieszczone na stronie www.swiecicki.eu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.