login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIDZIAŁALNOŚĆWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2019-07-26 13:30 - OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 10933333

26-07-2019
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
13:30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-07-2019r. s. 28 o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19 odbędzie się druga licytacja  nieruchomości gruntowej położonej w Kraśniewie, gminie Malbork. Działka  nr 210/5 o powierzchni 896m2, posiada kształt prostokąta ze ściętym jednym rogiem. Na działkę składają się użytki: Br-RIIIa obszaru 836 m2 oraz Br-PsII obszaru 60 m2. Jest ogrodzona i zabudowana budynkiem inwentarskim i przylegającą do niego konstrukcją wiaty. Działka jest uzbrojona w energię elektryczną i posiada dostęp do wodociągu (uzgodnienie wcinki). Działka zabudowana jest budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym, wymagającym nakładów finansowych o pow. zabudowy 113m2 natomiast powierzchnia użytkowa wynosi 169,21m2. Według klasyfikacji środków trwałych stanowi budynek produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa. Został wzniesiony w latach 70-tych. Jest budynkiem 1,5 kondygnacyjnym, murowanym. Dach kryty eternitem. W kondygnacji parteru w większej części brak posadzki kondygnacji. Brama wjazdowa z blachy falistej, drzwi wejściowe drewniane. Nieruchomość posiada wadę prawną w postaci braku dostępu do drogi publicznej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Malborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1M/00065851/2 

Suma oszacowania wynosi 164 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 109 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 400,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika:
Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001   
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z komornikiem oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Malborku przy Poczty Gdańskiej 19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Obwieszczenie o licytacji zostało umieszczone na stronie: www.swiecicki.eu
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.