login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIStatus komornika i zakres uprawnieńWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2024-06-26 10:00 - PIERWSZA ELEKTRONICZNA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 60150

PIERWSZA ELEKTRONICZNA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2024-07-03
Godzina licytacji: 12:00
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Kancelari Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Malborku podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 2881/14 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 986[4] § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 
- lokalu mieszkalnego położonego w ms. Tralewo 21B/2,  82-230 Nowy Staw, dla którego Sąd Rejonowy w Malborku Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  17 marca 3, Malbork, 82-200 Malbork)   prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1M/00028603/8.
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa położona w Tralewie 21B/2, gmina Nowy Staw, dla której Sąd Rejonowy w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1M/00028603/8. W skład nieruchomości wchodzi lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 53,20 m2 wraz z udziałem 167/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgą wieczystą nr GD1M/00024863/0. Na nieruchomości wspólnej znajdują się budynki gospodarcze z boksami, z których korzystają poszczególni właściciele lokali mieszkalnych. Budynek w którym znajduje się lokal wzniesiony został w 1954 r. Lokal mieszkalny nr 2 jest dwupoziomowym mieszkaniem trzypokojowym (pokój na parterze i 2 pokoje na poddaszu) z kuchnią, łazienką z WC i korytarzem. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 53,2 m2. Lokal fizycznie stanowi jeden segment budynku szeregowego jednokondygnacyjnego z poddaszem użytkowym.
 
Suma oszacowania wynosi 133 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100 050,00 zł.  
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 13 340,00 zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 22 8303 0006 0000 0004 8103 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.  Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
 
 
Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 03.07.2024 o godzinie: 12.00  a zakończy się w dniu 10.07.2024 o godzinie: 12.00.  Na podstawie art. 986[7] § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
 
Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 
Na podstawie art.  986[4] §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego a zezwolenia tego nie przedstawiły.
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.