login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIStatus komornika i zakres uprawnieńWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2024-03-01 10:00 - PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 58950

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2024-03-15
Godzina licytacji: 11:30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-03-2024r. o godz. 11:30 s. nr 11 w Sądzie Rejonowym w Malborku 82-200 Malbork, przy ul. Poczty Gdańskiej 19 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej, położonej w Malborku przy ul. Orzeszkowej 15/1A, dla której Sąd Rejonowy w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1M/00038637/8. W skład nieruchomości wchodzi lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 130,80 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o powierzchni 1,8 m2 oraz udziałem 2234/10000 w prawie własności działki gruntu nr 3/5 obszaru 963 m2 oraz takim samym udziałem w częściach budynku przeznaczonych do wspólnego użytkowania. Lokal usytuowany na pierwszej kondygnacji budynku (parterze). Na jego układ funkcjonalny składają się sala sprzedaży nr 1 o pow. 61 m2, sala sprzedaży nr 2 o pow. 30,60 m2, zaplecze magazynowe o pow. 24,50 m2, pomieszczenie biurowe o pow. 8,00 m2, łazienka z wc o pow. 6,70 m2. Wejście do lokalu bezpośrednio z ulicy (dla klientów) oraz od zaplecza (dostawy). Dla nieruchomości gruntowej (wspólnej) ten sam sąd prowadzi księgę wieczystą nr GD1M/00006401/2. 

Lokal stanowi własność dłużniczki Dominiki Kozak.
Suma oszacowania wynosi 394 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    295 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 440,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika:
Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001   
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Malborku protokół opisu oszacowania nieruchomości. Obwieszczenie o licytacji zostało umieszczone na stronie www.swiecicki.eu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  
 
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.