login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIStatus komornika i zakres uprawnieńWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2024-03-01 10:00 - PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 58950

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2024-03-01
Godzina licytacji: 10:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  01-03-2024r. o godz. 10:00 s. nr 11 w Sądzie Rejonowym w Malborku 82-200 Malbork, przy ul. Poczty Gdańskiej 19 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej, położonej w Stegience Osadzie 8/1, dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą nr GD2M/00040467/9

W skład nieruchomości wchodzi lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 40,35 m2 wraz z udziałem 166/1000 w prawie własności działki gruntu nr 125/3 obszaru 2658 m2 i takim samym udziałem w częściach budynku przeznaczonych do wspólnego użytkowania. Dla nieruchomości gruntowej (wspólnej) ten sam sąd prowadzi KW nr GD2M/00054029/8. Lokal mieszkalny usytuowany jest na pierwszej kondygnacji budynku, jest mieszkaniem dwupokojowym z przechodnią kuchnią, łazienką i przedpokojem. Z dużego pokoju istnieje możliwość wyjścia na taras oraz na działkę. 
Nieruchomość stanowi własność dłużników Mariusza Stryjskiego i Agnieszki Stryjskiej.  
 
Suma oszacowania wynosi 78 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    58 950,00 zł. Licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 860,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika:
Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001   
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Malborku protokół opisu oszacowania nieruchomości. Obwieszczenie o licytacji zostało umieszczone na stronie www.swiecicki.eu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
 
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.