login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIStatus komornika i zakres uprawnieńWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2023-03-15 09:00 - PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 122625

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2023-03-15
Godzina licytacji: 09:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-03-2023r. o godz. 09:00 s. 11 w  budynku Sądu Rejonowego w Malborku 82-200 Malbork, ul. Poczty Gdańskiej 19 w sali nr  11 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, formalnie składającego się z dwóch odrębnych nieruchomości lokalowych, stanowiących gospodarczą całość, położonych w Malborku przy ul. Reymonta 18B/3 i 18B/4, dla których Sąd Rejonowy w Malborku prowadzi KW o nr GD1M/00058762/9 oraz KW o nr GD1M/00058772/2. W skład nieruchomości wchodzi lokal mieszkalny nr 3 (KW GD1M/00058762/9 o pow. użytkowej 29,54 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 3,00 m2 i udziałem 30/790 w nieruchomości wspólnej oraz lokal mieszkalny nr 4 (KW GD1M/00058772/2) o pow. użytkowej 30,54 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 3,40 m2 i udziałem 31/790 w nieruchomości wspólnej.  Mając powyższe na uwadze przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o łącznej pow. użytkowej 60,08 m2 usytuowany na drugiej kondygnacji (pierwszym piętrze) budynku. Na jego układ funkcjonalny składają się 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze oraz łazienka z WC. Do lokalu przynależą dwie piwnice o powierzchni odpowiednio 3,00 m2 i 3,40 m2 oraz udział 61/790 w prawie własności działki gruntu nr 3/19 obszaru 448 m2 oraz takim samym udziałem w częściach budynku przeznaczonych do wspólnego użytkowania (wielkość udziału 61/790 zsumowano z udziałów każdego z lokali, odpowiednio 30/790 i 31/790). Dla nieruchomości gruntowej (wspólnej) ten sam sąd prowadzi KW o nr GD1M/00058735/1.

Nieruchomość stanowi własność: Jarosław Werra i Anetta Werra  
Suma oszacowania  nieruchomości lokalowych stanowiących gospodarczą całość wynosi 163 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 625,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 350,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika:
Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001   
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Malborku protokół opisu oszacowania nieruchomości. Obwieszczenie o licytacji zostało umieszczone na stronie www.swiecicki.eu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.