login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIStatus komornika i zakres uprawnieńWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2023-03-15 09:00 - PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 122625

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2023-03-15
Godzina licytacji: 10:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-03-2023r. s. 11 o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Malborku 82-200 Malbork, ul. Poczty Gdańskiej 19 odbędzie się druga licytacja nieruchomości lokalowej, położonej w Nowym Stawie przy ul. Żuławskiej 11/12, dla której Sąd Rejonowy w Malborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1M/00028619/3. W skład nieruchomości wchodzi lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 61,20 m2 wraz z udziałem 28/360 w prawie własności gruntu obszaru 360 m2 oraz takim samym udziałem w częściach budynku przeznaczonych do wspólnego użytkowania. Dla nieruchomości gruntowej (wspólnej) ten sam sąd prowadzi księgę wieczystą nr GD1M/00019821/6. Lokal usytuowany jest na II (ostatnim) piętrze budynku. Na jego układ funkcjonalny składają się 3 pokoje, przedpokój, kuchnia oraz łazienka z WC. 

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Robert Sroka
Suma oszacowania wynosi 136 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    90 666,67 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika:
Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001   
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Malborku protokół opisu oszacowania nieruchomości. Obwieszczenie o licytacji zostało umieszczone na stronie www.swiecicki.eu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.