login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIStatus komornika i zakres uprawnieńWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2022-05-25 09:00 - PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 507525

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2022-05-25
Godzina licytacji: 09:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-05-2022r. o godz. 09:00 s. nr 11 w Sądzie Rejonowym w Malborku 82-200 Malbork, przy ul. Poczty Gdańskiej 19 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowych stanowiących funkcjonalną całość, zabudowanych budynkiem mieszkalnym, położonych w Rybinie 61a, dla których Sąd Rejonowy w Malborku prowadzi KW o nr GD2M/00042989/8 oraz GD2M/00045438/2. Na nieruchomość składają się działki nr 223/5 i 223/6 łącznego obszaru 721 m2, zabudowane budynkiem mieszkalnym, parterowym, z użytkowym poddaszem (1,5 kondygnacyjnym) o powierzchni użytkowej 153,1 m2, przy czym budynek został wzniesiony na dwóch działkach, stanowiących odrębne nieruchomości i posiadających odrębne księgi wieczyste. Dojazd do budynku jest wykonany z bloczków betonowych a cała działka jest zagospodarowana zielenią urządzoną. Działka z dostępem do mediów w postaci kanalizacji wodociągowej i elektrycznej z przydomową oczyszczalnią z osadnikiem gnilnym (2000 L).

Suma oszacowania wynosi 676 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    507 525,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67 670,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika:
Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001   
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Malborku protokół opisu oszacowania nieruchomości. Obwieszczenie o licytacji zostało umieszczone na stronie www.swiecicki.eu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.