login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIDZIAŁALNOŚĆWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2021-05-20 10:00 - OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 1212466667

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2021-04-23
Godzina licytacji: 11:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-04-2021r. s. 25 o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Malborku 82-200 Malbork, przy ul. Poczty Gdańskiej 19 odbędzie się druga licytacja zabudowanej nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w Ostaszewie przy ul. Nowodworskiej 9, na którą składają się dwie działki ewidencyjne o nr 478/1 i 478/2, obszaru odpowiednio 3128 m2 i 11372 m2, o łącznej powierzchni 14500 m2. Działka nr 478/1 jest zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym z nieużytkowym poddaszem, wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 126,38 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 70,0 m2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Malborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD2M/00039493/0.   

Suma oszacowania wynosi 331 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    220 666,67 zł
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika:
Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001   
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Obwieszczenie o licytacji zostało umieszczone na stronie www.swiecicki.eu.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z komornikeim oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Malborku przy Poczty Gdańskiej 19 akta postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.