login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIDZIAŁALNOŚĆWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2021-03-05 13:00 - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 46425

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2021-03-05
Godzina licytacji: 13:05

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2021r. s. 28 o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Malborku 82-200 Malbork, ul. Poczty Gdańskiej 19  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działek rolnych niezabudownych nr 66/9 o pow. 4,1259 ha i nr 67 o pow. 1,5000 ha oraz działki gruntowej rolnej zabudowanej nr 68/4 o pow. 4,7394 ha w tym tereny mieszkaniowe 1,7294 ha. Nieruchomość położona jest w obrębie 0009 Królewo, gmina Stare Pole, powiat malborski. Teren działki o nr 68/4 w części wschodniej zabudowany jest czterema budynkami.

Opis budynku gospodarczego: 
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej z dachem płaskim o niewielkim spadku, budynek bez podpiwniczenia, parterowy, wyposażony w instalację odgromową i elektryczną. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 66,30 m2. 
Opis budynku magazynowego:
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej z dachem płaskim o niewielkim spadku, budynek bez podpiwniczenia, parterowy, wyposażony jest instalację elektryczną. Budynek w kształcie dwóch dołączonych prostokątów. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 321,50 m2.
Opis budynku handlowo - magazynowego: 
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w kształcie nieregularnym powstałym z połączenia trzech zróżnicowanych funkcyjnie brył połączonych w kształt  zbliżony do litery C.  Segment usytuowany na północy i na południu ma dach dwuspadowy, natomiast segment od strony wschodniej ma dach płaski. Budynek wyposażony jest w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, c.o. i c.w.
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 638,90 m2. 
Opis budynku  magazynowego:
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w kształcie prostokata, wyposażony jest w instalację elektryczną. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 1 305,50 m2. 
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Malborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr GD1M/00027506/1. 
Suma oszacowania wynosi 1 365 700,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 024 275,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 136 570,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika:
Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni ustalone z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19 akta postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Obwieszczenie o licytacji zostało umieszczone na stronie www.swiecicki.eu.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.