login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIDZIAŁALNOŚĆWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2021-03-05 13:00 - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 46425

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2021-03-05
Godzina licytacji: 13:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2021r. s. 28 o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Malborku 82-200 Malbork, przy ul. Poczty Gdańskiej 19 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów pod numerem 220/3. Działka położona w województwie pomorskim, powiat malborski, jednostka ewidencyjna [220908_2] obręb 0015 Ząbrowo. Działka o powierzchni 2,3100 ha (grunty orne RIIIb o pow. 0,9000 ha, pastwiska PsIV o pow. 1,3500 ha, rowy W o pow. 0,0600 ha). Kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta, użytkowana jako grunty orne. Teren działki płaski, działka od strony zachodnio południowej graniczy z drogą gruntową. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Malborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr GD1M/00001105/2.

Suma oszacowania wynosi 61 900,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    46 425,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zgodnie obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 190,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika:
Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001 
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19 akta postępowania egzekucyjnego. Obwieszczenie o licytacji zostało umieszczone na stronie www.swiecicki.eu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.