login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIDZIAŁALNOŚĆWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2021-03-05 13:00 - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 46425

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2021-02-26
Godzina licytacji: 11:00

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-02-2021r. s. 24 o godz. 09:00 Sądzie Rejonowym w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19 odbędzie się druga licytacja zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w ms. Myszewo 41, gmina Nowy Staw, działka nr 92 obszaru 5000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Malborku prowadzi KW o nr GD1M/00004791/8. Nieruchomość jest zabudowana 1,5 kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, częściowo podpiwniczonym, parterowym z użytkowym poddaszem, o powierzchni użytkowej 96,88 m2 oraz stodołą o powierzchni 327 m2. Stan techniczny budynku mieszkalnego jest dostateczny, jednak uszkodzony jest dach, a wiele elementów wymaga remontu. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej i jest ogrodzona. 

Suma oszacowania wynosi 178 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    118 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika:
Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001   
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni ustalone z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19 akta postępowania egzekucyjnego. Obwieszczenie o licytacji zostało umieszczone na stronie www.swiecicki.eu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.