login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIDZIAŁALNOŚĆWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2021-03-05 13:00 - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 46425

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2021-02-26
Godzina licytacji: 10:00

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc w zw. z art 1068 § 2 kpc  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-02-2021r. s. 24 o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19 w celu zniesienia współwłasności nieruchomości odbędzie się pierwsza licytacja zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 82-200 Malbork, przy ul. Armii Krajowej  26A, działki 3/2 i 6/4 łącznego obszaru 568 m2, dla której  Sąd Rejonowy w Malborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD1M/00006221/6. Nieruchomość zabudowana jest murowanym dwukondygnacyjnym budynkiem jednorodzinnym, zrealizowanym w 1936 r. z garażem w bryle budynku. Na układ funkcjonalny budynku mieszkalnego składają się dwa niewyodrębnione formalnoprawnie lokale z niezależnymi wejściami oraz garaż. Wejście do lokalu na piętrze odbywa się dobudowaną zewnętrzną klatką schodową (odkryta), natomiast wewnętrzna klatka schodowa łącząca oba poziomy jest zaślepiona. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 155,41 m2, przy czym powierzchnia użytkowa parteru wynosi 67,11 m2, a powierzchnia piętra 88,30 m2. Powierzchnia garażu wynosi natomiast 24,52 m2. Nieruchomość znajduje się bezpośrednio przy rzece Nogat i posiada wadę prawna w postaciu braku dostępu do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 333 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    250 050,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 340,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika:
Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001   
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni ustalone z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Malborku przy Poczty Gdańskiej 19 akta postępowania egzekucyjnego. Obwieszczenie o licytacji zostało umieszczone na stronie www.swiecicki.eu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.