login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIDZIAŁALNOŚĆWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2021-03-05 13:00 - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 46425

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2021-03-26
Godzina licytacji: 10:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2021r. s. nr 8 o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19 odbędzie się druga licytacja  nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 52,40 m2. Lokal jest mieszkaniem dwupoziomowym, skaładającym się z 2 pokoi, łazienki z wc, kuchni oraz przedpokoju.  Do lokalu przynależy udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w udziale 529/3020 części. Dla nieruchomości wspólnej prowadzona jest księga wieczysta nr GD1M/00031148/4. Nieruchomość lokalowa położona jest przy ul. Żuławskiej 5/4, 82-230 Nowy Staw. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Malborku Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD1M/00033593/2  

Suma oszacowania wynosi 96 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    64 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika:
Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001   
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni ustalone z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19 akta postępowania egzekucyjnego. Obwieszczenie o licytacji zostało umieszczone na stronie: www.swiecicki.eu
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.