login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIDZIAŁALNOŚĆWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2020-02-28 09:30 - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 75000

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2020-02-28
Godzina licytacji: 09:30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-02-2020r. o godz. 09:30 sala 11 w Sąd Rejonowy w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19  odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  położonego: 82-200 Malbork, Sienkiewicza  45a/9, wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa (Adres spółdzielni:  Malbork, ul. Orzeszkowej 1) dla którego  Sąd Rejonowy w Malborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD1M/00037142/4. 

Budynek, w którym znajduje się lokal jest obiektem czterokondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, posadowionym bezpośrednio na gruncie. Lokal mieszkalny nr 9 usytuowany jest na trzecim piętrze budynku. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,30m2 a na jego układ funkcjonalny składają się 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC oraz przedpokój. Do lokalu przypisana jest piwnica o powierzchni 5,00 m2. Budynek z wycenianym lokalem usytuowany jest na działce nr 4/21. Dla nieruchomości gruntowej, Sąd Rejonowy w Malborku prowadzi KW o nr GD1M/00016109/8.

Suma oszacowania wynosi 100 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 000,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika: Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001   
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z komornikiem oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Malborku przy Poczty Gdańskiej 19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Obwieszczenie o licytacji zostało umiezszczone na stronie: www. swiecicki.eu
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.