login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIDZIAŁALNOŚĆWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2019-12-18 09:00 - OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 10693333

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2019-12-20
Godzina licytacji: 09:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2019r. o godz. 09:00 sala 15 w Sąd Rejonowy w Malborku odbędzie się pierwsza licytacja  udziału 1/2 w nieruchomości  położonej: 82-100 Marzęcino, ul. Polna 5/1, dla której  Sąd Rejonowy w Malborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD2M/00041363/7. Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 82,40 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni 18,60 m2. Na układ funkcjonalny nieruchomości składają się trzy pokoje, jadalnia z kuchnią, łazienka z wc, przedpokój oraz komórka. Z lokalem związany jest udział 2/10 w prawie własności działki gruntu nr 459/3 obszaru 1167 m2 oraz taki sam udział w częściach budynku przeznaczonych do wspólnego użytkowania. Dla nieruchomości wspólnej prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW GD2M/00047430/0.   

Suma oszacowania udzialu 1/2 nieruchomości wynosi 66 550,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  49 912,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest   6 655,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika: Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001   
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z komornikiem oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Malborku przy Poczty Gdańskiej 19 pok. 15   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Obwieszczenie o licytacji zostało umieszczone na stronie: www.swiecicki.eu
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.