login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIDZIAŁALNOŚĆWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2019-10-25 10:00 - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 72000

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2019-11-05
Godzina licytacji: 09:05

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-11-2019r. o godz. 09:00 s. 8 w Sądzie Rejonowym w Malborku 82-200 Malbork, ul. Poczty Gdańskiej 19 odbędzie się druga licytacja  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Orłowo, 82-100 Nowy Dwór Gdański stanowiącej działkę gruntu nr 104/3 o powierzchni 0,1100 ha. Działka ma nieregularny kształt, teren płaski. W pobliżu znajduje się prąd, woda, kanalizacja sanitarna. W ewidencji gruntów działki oznaczone są jako PsII- pastwiska trwałe oraz W - rowy. Działka nieuzbrojona. Ponadto w planie miejscowym stanowi tereny rolne szczególnie chronione. Działka jest częściowo ogrodzona (wzdłuż granicy o długości 77 m), na jej małym fragmencie znajduje sie polbruk. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD2M/00043129/9  

Suma oszacowania wynosi 53 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 35 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 300,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika: Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001   
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z komornikiem oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Malborku przy Poczty Gdańskiej odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Obwieszczenie o licytacji zostało umieszczone na stronie: www.swiecicki.eu
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.