login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIDZIAŁALNOŚĆWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2019-10-25 10:00 - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 72000

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2019-11-05
Godzina licytacji: 09:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-11-2019r. o godz. 09:00 s. 8 w Sądzie Rejonowym w Malborku 82-200 Malbork, ul. Poczty Gdańskiej 19 odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Orłowo przy ul. Żuławskiej 2, 82-100 Nowy Dwór Gdański, stanowiąca działkę gruntu nr 106 o powierzchni 2.900m2. Działka gruntu zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 208,60 m2, budynkiem sali bankietowej z zapleczem gastronomicznym o pow. użytkowej 291,98 m2, budynkiem warsztatowo - administracyjnym o powierzchni użytkowej 259,29 m2. Nieruchomość jest nieruchomością złożoną - występują na niej budynki o różnej funkcji. Budynek mieszkalny z salą bankietową w księdze wieczystej funkcjonuje jako budynek warsztatowo - socjalny. W rzeczywistości jednak pełni on funkcję mieszkalno - usługową z wyraźnie oddzielonymi funkcjami: mieszkalną i usługową. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy W Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD2M/00045118/3.

Suma oszacowania wynosi 2 318 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 545 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 231 800,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika: Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001   
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z komornikiem oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Malborku przy Poczty Gdańskiej 19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Obwieszczenie o licytacji zostało umieszczone na stronie: www.swiecicki.eu
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.