login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIDZIAŁALNOŚĆWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2019-06-04 08:30 - OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 13793333

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2019-06-04
Godzina licytacji: 08:30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-06-2019r. o godz. 08:30 s. 11 w Sądzie Rejonowym w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19  odbędzie się druga licytacja nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Malborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1M/00059786/0.  Nieruchomość położona jest przy ul. A. Mickiewicza 42/5, 82-200 Malbork i stanowi lokal mieszkalny usytuowany na I piętrze budynku 11- kondygnacyjnego,  o pow. 78,20 m2, składający się z 4 pokoi, przedpokoju, łazienki z wc i kuchni. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 4,50 m2 i udział w prawie własności działek gruntu nr 76/72 oraz 76/77 o łącznej pow. 0.5276 ha w wysokości 92/10000 części.  

Suma oszacowania wynosi 206 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 137 933,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu zgodnie obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 690,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika:
Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001   
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z komornikiem oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Malborku przy Poczty Gdańskiej 19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Obwieszczenie o licytacji zostało umieszczone na stronie: www.swiecicki.eu
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.