login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIDZIAŁALNOŚĆWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2019-04-30 10:00 - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 30000

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2019-04-30
Godzina licytacji: 11:30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-04-2019r. o godz. 11:30 s. 11 w Sądzie Rejonowym w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości tj. lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 67,52m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 14,47m2 i udziałem 150/10000 w prawie własności  działek gruntu nr 412/1, 412/2, 16/272 łącznego obszaru 4292m2 oraz z takim samym udziałem w częściach budynku przeznaczonych do wspólnego użytkowania. Dla nieruchomości gruntowej Sąd prowadzi księge wieczysta o nr. KW GD1M/00059863/4. Lokal usytuowany na drugiej kondygnacji budynku. Na jego układ funkcjonalny składają się trzy pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka i wc. Z pokoju istnieje możliwość wejścia do loggii. Nieruchomość położona jest w Malborku, przy ul. Kotarbińskiego 2F/4, dla której  Sąd Rejonowy w Malborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD1M/00060301/7

Suma oszacowania wynosi 120 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  90 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 000,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii  komornika:Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z Komornikiem oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Malborku przy Poczty Gdańskiej 19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Obwieszczenie o licytacji zostało umieszczone na stronie: www.swiecicki.eu Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.