login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIDZIAŁALNOŚĆWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2018-12-19 09:30 - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 49125

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2019-01-09
Godzina licytacji: 10:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-01-2019r. o godz. 10:00 s. 11 w Sądzie Rejonowy w Malborku ul. Poczty Gdańskiej 19 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w której skład wchodzi lokal mieszkalny wraz z przynależną piwnicą o pow. 2,6m2, udziałem 164/10000 w prawie własności  działek  gruntu nr 191/4 i 191/20 obszaru 3983m2 oraz takim samym udziałem w częściach budynku przeznaczonych do wspólnego użytkowania. Dla nieruchomości wspólnej sąd prowadzi księgę wieczystą o nr GD1M/00060921/9. Budynek w którym znajduje się lokal położony jest przy ul. Wybickiego 16 w Malborku. Jest obiektem 5-kondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym. Lokal mieszkalny nr 12 usytuowany na 4 kondygnacji budynku. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 49,2m2 a na jego układ funkcjonalny składają się 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.  Nieruchomość położona jest w Malborku przy ul. Wybickiego  16b/12,  dla której  Sąd Rejonowy w Malborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD1M/00065053/8.

Suma oszacowania wynosi 152 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu  obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 200,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika:Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001   
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z Komornikiem oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Malborku przy Poczty Gdańskiej 19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.