login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIDZIAŁALNOŚĆWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2018-12-19 09:30 - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 49125

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2018-12-20
Godzina licytacji: 10:30

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-12-2018r. o godz. 10:30 s. 8 w Sądzie Rejonowy w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19  odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w miejscowości  Chełmek Osada 11a, gmina Stegna, na która składają się trzy działki ewidencyjne  nr 85, 112, 136, obszaru odpowiednio 417m2, 311m2, 609m2 o łącznej pow. 1337m2. Nieruchomość zabudowana niepodpiwniczonym, parterowym budynkiem mieszkalnym z użytkowym poddaszem, w zabudowie bliźniaczej, o pow. użytkowej 46,94m2. (działka 112) oraz dwoma budynkami gospodarczymi o pow. zabudowy 37,5m2 i 20,0m2 (działka 85). Działka nr 136 o powierzchni 609m2, kształt zbliżony do trapezu prostokątnego oraz płaskie ukształtowanie terenu. Stanowi użytek RII- grunty orne. Działka  jest niezabudowana.

Nieruchomość położona jest miejscowości Chełmek Osada 11a, 82-103 Stegna, dla której  IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD2M/00049495/7  
Suma oszacowania wynosi 95 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 63 600,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu  obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 540,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika:Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001   
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z Komornikiem oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Malborku przy Poczty Gdańskiej 19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.