login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIDZIAŁALNOŚĆWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2018-12-19 09:30 - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 49125

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2018-12-20
Godzina licytacji: 10:20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2018r. o godz. 10:20 s. 8 w Sądzie Rejonowym w Malborku przy ul. Poczty Gdańskiej 19, 82-200 Malbork odbędzie się druga licytacja nieruchomości w której skład  wchodzi  lokal o funkcji użytkowej o pow. 100,85m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 8,69m2, udział w wysokości 1218/10000 w prawie użytkowania wieczystego  działki nr 643/2 obszaru 690m2 oraz takim samym udziałem w częściach budynku przeznaczonych do wspólnego użytkowania. Dla nieruchomości wspólnej sąd prowadzi księgę wieczystą o nr GD2M/00046768/1. Lokal użytkowy  usytuowany na I kondygnacji (parter)  budynku. Na  układ funkcjonalny składają się z 4 pomieszczenia, korytarz oraz toaleta. Lokal posiada dwa wejścia: bezpośrednio z ulicy i ze wspólnej klatki schodowej. Nieruchomość położona przy ul.   Dworcowej  19/1, 82-100 Nowy Dwór Gdański,   dla której  Sąd Rejonowy w Malborku Wydział IX Wydział  Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim  prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD2M/00001788/0.

Suma oszacowania wynosi 211 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 141 200,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 180,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika:Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001   
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z Komornikiem oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Malborku przy Poczty Gdańskiej 19  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.