login:
hasło:
KANCELARIAAKTUALNOŚCILICYTACJEWNIOSKIDZIAŁALNOŚĆWŁAŚCIWOŚĆKONTAKT
Wyszukaj

Kalendarz licytacji
Najbliższa licytacja:
2018-12-19 09:30 - OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 49125

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2018-12-20
Godzina licytacji: 09:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Malborku Tadeusz Święcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-12-2018r. o godz. 09:00 s. 8 w Sądzie Rejonowym w Malborku ul. Poczty Gdańskiej 19 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej zlokalizowanej w Wiśniówce 13/3. W skład nieruchomości wchodzi lokal mieszkalny o pow. użytkowej 39m2 wraz z przynależną piwnicą nr 3 i udziałem 1/6  w prawie własności działki nr 208/11 obszaru 5177m2 oraz takim samym udziałem w częściach budynku przeznaczonych do wspólnego użytkowania. Dla nieruchomości gruntowej(wspólnej) ten sam sąd prowadzi księge wieczystą nr GD2M/00047758/5. Lokal fizycznie stanowi jeden segment budynku szeregowego jednokondygnacyjnego z poddaszem nieużytkowym. Na układ funkcjonalny składają się: dwa pokoje, kuchnia, przedpokój,  łazienka z wc. Ogrzewanie mieszkania indywidualnym piecem na opał stały. Ciepło rozprowadzane jest grzejnikami panelowymi. Nieruchomość położona jest w Stegnie, Wiśniówka  13/3, Bronowo, dla której  Sąd Rejonowy w Malborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD2M/00046654/9.   

Suma oszacowania wynosi 50 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  37 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu  obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 000,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto kancelarii komornika:Bank Spółdzielczy w Malborku  22 83030006 0000 0004 8103 0001   
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z Komornikiem oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Malborku przy Poczty Gdańskiej 19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 


Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.
Copyright © MBS Systems 2008r. Wszelkie prawa zastrzeżone.